هتل آریا
هتل هتل آریا
 
درجه هتل هتل هتل آریا
نوع سرویس BB
موقعيت "ارومیه، خیابان طالقانی."
تلفن 05131088
فكس 02189771088
ترانسفر ندارد
گالری
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
هتل آریا ارومیه نمای بیرونی
هتل اریا ارومیه لابی 1
هتل آریا ارومیه لابی2
هتل اریا ارومیه لابی3
هتل آریا ارومیه رستوران
هتل آریا ارومیه کافی شاپ
هتل آریا ارومیه سالن کنفرانس
هتل آریا ارومیه استخر
هتل آریا ارومیه سالن بیلیارد
هتل اریا ارومیه اتاق دوتخته دابل رویال
هتل اریا ارومیه دوتخته دابل فیستا
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری
هتل اریا ارومیه اتاق سه تخته لاکچری2
هتل اریا ارومیه اتاق چهارتخته کوآدراپل
هتل آریا ارومیه سوئیت یک خوابه سه تخته پرزیدنت
توضیحات

فست فود -رستوران -کافی شاپ 24ساعته -روم سرویس 24ساعته اینترنت درلابی - اتاق چمدان -سالن کنفرانس -سالن همایش - آسانسور _نمازخانه - اعلام حریق -استخر -سونا -جکوزی رایگان - سالن بیلیارد رایگان - ماساژ -

درخواست رزرو

*
*
*
*